کدام سوسیالیسم؟

مجموعه مقالاتی که مشاهده می‌کنید به قلمرو سیاست در نظام سوسیالیستی اختصاص دارد. این مقالات با شعار «بازگشت به مارکس» به بازنگری تجربه‌ی اکتبر و شکست مدل «سوسیالیسم واقعاً موجود» پرداخته و با جمع‌بندی مسائل دنیای معاصر،‌ عناصر لازم برای تجدید آرایش چپ را در یک سیستم منعطف و دموکراتیک از سوسیالیسم ارائه می‌کند. این […]

مارکس و انگلس و اصل خودرهانی پرولتاریا

اگر برای مارکس راه ارتقای حرفه‌ای به سوی قدرت غیرممکن بود، این به‌معنای آن نیست که حکم تاریخ یا نیروهای اجتماعی به هیچ‌رو برای این یا آن فرد چیزی را تعیین نمی‌کند. آن چه مارکس را به این تصمیم واداشت، ترکیبی از کل شخصیت و هوش او بود که هر دو مشروط به زمان خود بودند.

درباره‌ی بنیان‌ها و ساز و برگ‌های دولت در «جنوب جهانی» با نگاهی به خیزش‌های توده‌ای فرودستان

امین حضوری هنوز از خیزش‌های توده‌ای در مصر، الجزایر و سودان مدتی نگذشته بود که خیزش‌های جدید در پهنه‌ی «جنوب جهانی*» پدیدار شدند. اکوادر، هائیتی، شیلی، عراق، لبنان، ایران و کلمبیا. انکشاف سریع رویدادهای اخیر و هم‌زمانی و توازی آن‌ها به تنهایی بر این واقعیت گواهی می‌دهد که تحولات تاریخ‌ساز جهانی چنان سرعت و شتابی […]

داغ آزادی – روند شکل‌گیری جمهوری اسلامی

ماهیت حکومت برآمده از انقلاب، سرمایه‌داری است. این حکومت خواست‌های طبقه‌ی کارگر را در همان گام اول به دست فراموشی سپرده است. در انقلاب ۵۷ خواسته‌های عدالت‌خواهانه زحمت‌کشان بسیار پررنگ در رأس شعارهای انقلابی بود و دو ماه بعد از پیروزی انقلاب با اعتمادی که توده‌های زحمت‌کش به امام خمینی می‌نمایند از خیابان‌ها به سر […]

موش‌ها و آدم‌ها

بحران های دوره ای سیستم سرمایه‌داری که یکی از حاد ترین آنها در دهه‌ی سی (۱۹۳۰) بخصوص در آمریکا بروز و ظهور داشت، باعث فلاکت اقتصادی و مهاجرت‌های درون‌مرزی زیادی در آمریکا شد. آثار جان‌اشتاین‌بک بازتاب زندگی زحمت‌کشان در آن مقطع تاریخی آمریکائیان است. کتاب موش‌ها و آدم‌ها با عنوان انگلیسی Of Mice and Men […]

آنچه من هستم

انچه ادبیات را از زبان علمی جدا میکند این است که در ادبیات، کلمه همیشه به یک معنی نیست. در عالم نویسندگی هنرمند کسی است که کلمات را به شیوه ای پهلوی هم قرار دهد که برحسب روشنائی که بر انها می تاباند، برحسب وزنی که به آنها می بخشد، آن کلمات معنائی بدهند و […]