کدام سوسیالیسم؟

تاریخ کتاب نقد

مجموعه مقالاتی که مشاهده می‌کنید به قلمرو سیاست در نظام سوسیالیستی اختصاص دارد. این مقالات با شعار «بازگشت به مارکس» به بازنگری تجربه‌ی اکتبر و شکست مدل «سوسیالیسم واقعاً موجود» پرداخته و با جمع‌بندی مسائل دنیای معاصر،‌ عناصر لازم برای تجدید آرایش چپ را در یک سیستم منعطف و دموکراتیک از سوسیالیسم ارائه می‌کند. این مقالات اساساً در فاصله‌ی سال‌های ۶۸ – ۷۰،‌ یعنی متناظر با دوره‌ی اوج بحران جوامع نوع شوروی و سقوط آن نوشته شده و طبیعتاً محدودیت‌ها و نکات قوت بحث‌های آن دوره را با خود حمل می‌کند.

چاپ همه‌ی این مقالات در یک مجموعه فرصت مناسبی برای آشنایی یا نگرش و بینش راه کارگر و البته برای داوری و نقد و بررسی آن نیز فراهم می‌آورد.


ارسال نقد

نظر شما